Innkalling til foreningens 133. årsmøte - 13. mars 2019

Oslo Seilforening
13.02.2019
Innkalling til det 133. ordinære årsmøte i Oslo Seilforening
Tid: Onsdag 13. mars kl. 19:00
Sted: KNS nye Seilsportsenter på Ulabrand
Adresse: Bygdø Sjøbad, 0287 Oslo (til høyre ved kongsgården)
Styrets forslag til årsmøtet finner du her. Det har ikke innkommet andre forslag innen fristen

DAGSORDEN: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. (Må være styret i hende senest 27. februar) 
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 
8. Vedta foreningens budsjett 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
10. Foreta følgende valg: 
a) Leder og nestleder 
b) 5 styremedlem og 3 varamedlem 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) 2 revisorer 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.          
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.             
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret 
11. Utmerkelser 

Etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte med informasjon om kommende sesong etc.

Forslag til styrekandidater kan sendes valgkomitéen ved:

Dag Sem, Ullernchausseen 114, 0284 Oslo, post@dagsem.no

Velkommen!